ความไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นหญิงและหญิงได้อย่างไร

ความไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นหญิงและหญิงได้อย่างไร

แม้จะมีความก้าวหน้าในการต่อต้านเชื้อเอชไอวี แต่โลกก็มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 37 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ 680,000 คนในปี2563 แม้ว่าการป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกและการรักษาเพื่อป้องกันจะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีช่องว่าง มีการบันทึกผู้ติดเชื้อเอชไอ วีรายใหม่กว่า 1.5 ล้านรายในปี 2563 ในปี 2020 วัยรุ่นหญิงและหญิงสาวอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี คิดเป็น25%ของการติดเชื้อรายใหม่ ในขณะที่มีเพียง 10% ของประชากรทั้งหมด หกในเจ็ดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

ในกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15 ถึง 19 ปี) อยู่ในกลุ่มเด็กผู้หญิง แม้ว่าเด็กผู้ชาย

จะอาศัยอยู่ในบริบทที่คล้ายคลึงกันก็ตาม หญิงสาวอายุระหว่าง 15-24 ปี มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่า

นอกจากความแตกต่างของความเสี่ยงระหว่างเพศแล้ว ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันอื่นๆ อาจมีอิทธิพล ดังนั้น ในประชากรหญิงวัยรุ่นและหญิงสาว ความแตกต่างในโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะของพวกเขาหมายความว่าบางคนอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนอื่นๆ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรไฟล์ความเสี่ยงช่วยให้เราตระหนักว่าเอชไอวีเป็นมากกว่าไวรัส โปรไฟล์เหล่านี้เน้นว่าความเสี่ยงของเอชไอวีและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางชีววิทยา พฤติกรรมทางสังคม และโครงสร้างอย่างไร ดังนั้น แม้ว่าอาจมีทางเลือกใหม่ๆ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แต่วัยรุ่นหญิงและเยาวชนหญิงจะชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์ของการใช้ตัวเลือกเหล่านี้ พวกเขาพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความไว้วางใจคู่ค้า คุณค่าทางสังคมของความสัมพันธ์ ความเสี่ยงที่รับรู้และผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทของความไม่เท่าเทียมกันทางโครงสร้างที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลาโปรไฟล์ความเสี่ยง – การผสมผสานเฉพาะของปัจจัยที่ทำงานเพื่อไกล่เกลี่ยความเสี่ยงของเอชไอวี – ควรแจ้งการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ที่กำลังพัฒนา จำเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและตอบสนองต่อท้องถิ่น ในขณะที่โลกตั้งเป้าหมายไว้ที่90-90-90 เป้าหมายการดูว่าใครจะตามหลังอยู่จึงมีประโยชน์ ข้อมูลทั่วโลก ระบุว่าในปี 2020 84% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะเอชไอวีของตนเอง 73% ของผู้ที่กำลังเข้ารับการรักษาเอชไอวี และ 66% ของผู้เข้ารับการรักษาถูกระงับไวรัส

ผู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในความสำเร็จเหล่านี้คือผู้ที่ความพยายามป้องกัน

และรักษาเอชไอวียังไปไม่ถึง ซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากความไม่เท่าเทียม การกีดกัน และความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ โปรไฟล์ของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงคืออะไร? ปัจจัยใดในโปรไฟล์เหล่านั้นที่ทำให้เราเข้าถึงพวกเขาไม่ได้ และเราจะปรับแต่งการแทรกแซงที่ตอบสนองต่อบริบทของความเสี่ยงในท้องถิ่นได้อย่างไร การศึกษาและโปรแกรมจำนวนมากได้ให้คำตอบเหล่านี้แล้ว

พลังในความสัมพันธ์:เด็กสาววัยรุ่นและหญิงสาวที่มีเพศสัมพันธ์มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการติดเชื้อเอชไอวี การชะลอการมีเพศสัมพันธ์เป็นเป้าหมายหลักของการป้องกันเอชไอวี แต่ความสัมพันธ์ทางเพศมักเริ่มต้นในวัยรุ่น วัฏจักรการแพร่เชื้อเอชไอวีเน้นย้ำว่าวัยรุ่นหญิงและหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างอายุ (เช่น “พ่อเลี้ยง”) มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมักจะมีคุณค่าทางสังคม อารมณ์ เศรษฐกิจ และทางเพศซึ่งอาจมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่มักมีลักษณะเฉพาะจากพลวัตของอำนาจที่ทำให้การอภิปรายเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องยาก ในบริบทของความยากจนของผู้หญิงที่สูงและการพึ่งพาคู่นอน อำนาจและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศของความสัมพันธ์เหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีการติดเชื้อ และอาจจำกัดความสามารถของวัยรุ่นหญิงและหญิงสาวในการเจรจาเรื่องเพศอย่างปลอดภัย

ความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศ:วัยรุ่นหญิงและหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงบนฐานทางเพศจะมีความเสี่ยงที่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในบริบทที่ความยากจนของผู้หญิงอยู่ในระดับสูงและการรักษาความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอด การตัดสินใจเรื่องสุขภาพทางเพศอาจเป็นเรื่องยาก ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีครั้งใหญ่ที่สุด ผู้คนกว่า 10,000 คนถูกข่มขืนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2564 เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่บ้านของเหยื่อหรือบ้านของผู้ข่มขืน ในช่วงเวลาเดียวกัน มีรายงานคดีทำร้ายด้วยความรุนแรงในครอบครัวมากกว่า 15,000 คดี อัตราความรุนแรงทางเพศที่สูงเหล่านี้เน้นย้ำว่าการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีนั้นมีความจำเป็น แต่ไม่เพียงพอในการปกป้องผู้หญิงจากการติดเชื้อเอชไอวี

เพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาความสัมพันธ์ของผู้หญิง และความรุนแรงทางเพศ การศึกษาของผู้หญิงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การเปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศในเด็กหนุ่มและการสร้างความเชื่อเรื่องเพศที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเมื่อผู้ชายโตขึ้นจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ตัวแทนหญิงไม่สามารถต่อรองและเคารพได้

บริการและการแทรกแซง

การใช้บริการป้องกันเอชไอวีได้รับอิทธิพลจากความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงและบรรทัดฐานทางสังคมและเพศ การเข้าถึงไม่เท่ากับการได้รับ การขาดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ บรรทัดฐานทางเพศที่ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องเพศ และบรรทัดฐานทางสังคมแบบอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นมีส่วนทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นหญิงลดลง

การมีส่วนร่วมกับคู่นอน การท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมและเพศ การให้การศึกษาเรื่องเพศอย่างรอบด้าน และการสร้างบริการสุขภาพทางเพศเชิงบวกและเท่าเทียมสำหรับวัยรุ่น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในคนหนุ่มสาว

หากไม่เข้าใจบริบททางสังคมที่วัยรุ่นหญิงและหญิงสาวจัดการและต่อรองเรื่องเพศ และปรับแต่งการแทรกแซงเพื่อทำลายวงจรการแพร่เชื้อ ก็จะเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาดในวัยรุ่นหญิงและหญิงสาว

ในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา มุมมองที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เด็กหญิงวัยรุ่นและหญิงสาวต้องเผชิญจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาวิธีการที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้จะช่วยลดความไม่เท่าเทียมและสร้างสังคมที่พร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต

เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง